Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti

GastroRex s.r.o. ..

so sídlom Mlynské Luhy 80,821 05 Bratislava

IČO: 35783052

VAT: SK2020256172

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka číslo: 21235 / B

pre predaj tovaru a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.gastrorex.sk

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti GastroRex s.r.o., so sídlom Mlynské Luhy 80,821 05 Bratislava, IČO: 35783052, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka číslo: 21235 / B (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva" ) uzatvárané medzi predávajúcim a podnikajúcim subjektom -ponikateľom prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www. gastrorex.sk a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

Spoločnosť Gastrorex s.r.o. .. je obchodná spoločnosť dodávajúca tovar a služby (ďalej len "tovar") spotrebitelom, podnikajúcim subjektom a korporáciám.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky prehlasuje, že je ponikatelom, v zmysle právnych predpisov slovenské republiky. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

.

Uživatelský účet

Webové rozhranie obchodu umožňuje, že kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka tovaru kupujúceho doručená predávajúcemu.+

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky sú súčasťou webového rozhrania obchodu a kupujúci je na ne pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočne upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a s daňou s pridanej hodnoty. Konečná cena vrátane všetkých poplatkov je uvedená v stĺpci "celkom s DPH". Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. V cene tovaru nie je zahrnutý podiel kupujúceho na cene prepravy tovaru do miesta určenia. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje v časti "Obsah košíka" tiež informácie o podiele kupujúceho cene prepravy tovaru do miesta určenia dodávky. Informácie o nákladoch na prepravu tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenský republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného

košíka webového rozhrania obchodu),

-údaje o výške Recyklačného poplatku (príspevok známy pod skratkou RP) na

historické elektrozariadenía a prípadné ďalšie poplatky, ak sú stanovené,

-spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o spôsobe doručenia objednávaného tovaru

-informácie o podiele kupujúceho na preprave tovaru (ďalej spoločne len ako

objednávka ").

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Kupujúci obdrží bezodkladne po odoslaní objednávky jej kópiu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke. Tu môže kupujúci ešte raz urobiť kontrolu obsahu jeho objednávky. Doručená objednávka je v súlade s týmito Obchodnými podmienkami považovaná za návrh kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na montáž a dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, prípadne na základe dohody s kupujúcim vykonať zámenu tovaru, pokiaľ sa:

-tovar už nevyrába alebo

-tovar už nedodáva alebo

-výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu ceny tovarov a služieb, bude mu táto čiastka bezodkladne vrátená späť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na jeho účet. K uzavretiu kúpnej zmluvy tak nedôjde.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá až okamžikom, kedy predávajúci zašle kupujúcemu "Potvrdenie o prijatí objednávky". Do času doručenia "Potvrdenie o prijatí objednávky" kupujúcemu nemôže byť žiadny úkon predávajúceho vykladaný ako akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúcim.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim a vrátenie peňazí.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu ceny tovarov a služieb a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde , bude mu táto čiastka bezodkladne vrátená späť bezhotovostným prevodom na jeho účet.

V prípade, že sa kupujúci a predávajúci sa dohodnú na odstúpenie od zmluvy a cena alebo časť ceny za tovar uvedený v kúpnej zmluve bolo už predávajúcim uhradená, bude vystavený predávajúcim dobropis a suma uvedená v dobropisu bude bezodkladne zaslaná na účet kupujúceho.

Pokiaľ dôjde k jednostrannému odstúpeniu od uzatvorenej kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, predávajúci má právo účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu, ak taká bola dohodnutá a ďalej škody a náklady vzniknuté v súvislosti s jednostranným odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

Po odpočítaní týchto nákladov bude preplatok bezodkladne vrátený na účet kupujúceho.

Platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • a) v hotovosti do 5000 Eur v prevádzkach predávajúceho na adresách:

GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava

GastroRex s.r.o., Zvolenská cesta 141, 974 05 Banská Bystrica

Gastrorex s.r.o., Priemyselná 1733/2, 040 01 Košice

 • b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • c) bezhotovostným prevodom na základe zálohovej faktúry na účet predávajúceho č. 0173297017/0900, vedený u spoločnosti SLSP as. (Ďalej len "účet predávajúceho");
 • d) platba cez internetové rozhranie banky, platobnou kartou on-line
 • e) na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce

splátkový predaj).

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj jeho podiel na prepravnom v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúci môže od kupujúceho požadovať zálohu. Týmto nie je dotknuté ustanovenia obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ v nej nie je uvedené inak.

V prípadoch bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po odoslaní tovaru, až odovzdanie tovaru potvrdí prepravná firma. Na základe žiadosti kupujúceho ho zašle poštou, inak v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Preprava a dodanie tovaru

Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • -osobný odber v prevádzkovej dobe v prevádzke predávajúceho.
 • -zasielanie prepravnou službou, kuriérom
 • -vlastnou prepravou predávajuceho
 • -zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnéj požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

V prípade vyzdvihnutia objednávky formou osobný odber v prevádzke predávajúceho, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, sa Kupujúci preukáže identifikačným kódom v objednávke. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tento identifikačný kód nebol sprístupnený inej osobe a aby nebol zneužitý iným spôsobom.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Skryté poškodenie a chyby v súvislosti s prepravou je kupujúci povinný nahlásiť okamžite písomne ​​ na e-mail: gastrorex@gastrorex.sk a kontaktovať predávajúceho do 24 hodín od prevzatia tovaru od prepravcu. Na neskoršie reklamácie v súvislosti s prepravou nebude braný ohľad.

MONTÁŽ

Pri elektrických zariadeniach, ktoré nie sú štandardne vybavené káblom s vidlicou do zásuvky pre elektrický prúd, pri plynových zariadeniach a zariadeniach pevne pripojených na siete (voda, odpad) je vyžadovaná odborná montáž zariadení. Táto služba nie je v cene výrobku a je potrebné kontaktovať predávajúceho. Predávajúci po dohode s kupujúcim zabezpečí autorizovaného servisného technika, oprávneného vykonávať montáž a servis predmetných zariadení.

Záruka, servis

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na výrobky spôsobom, v rozsahu, s obsahom a za podmienok, vyplývajúcich pre zodpovedajúcu záruku zo záručného listu a záručných podmienok.

Pri predaji výrobku podnikateľovi (IČO) na základe obchodného zákonníka Sovenských republky, je poskytovaná zmluvná záruka definovaná týmito záručnými podmienkami.

Dĺžka záručnej doby pri zmluvnej záruke je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci uplatňuje záruku u predávajúceho, prípadne u servisnej organizácii, ktorá je uvedená v záručnom liste.

Pri uplatnení každého práva zo záruky je kupujúci povinný preukázať existenciu záruky, a to predložením dokladu o kúpe výrobku a záručného listu, prípadne dokladu, že bola záruka predĺžená o dobu už vykonanej záručnej opravy.

Výrobok, ktorý nie je pripojený pevne na sieť, je nutné pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu doručiť na niektoré z predajných miest predávajúceho. U výrobkov dodaných do zahraničia je nutné vadný výrobok vždy dopraviť do servisu v Slovenskej republike.

Podmienkou pre uplatnenie všetkých práv kupujúceho zo záruky je, že:

 1. a) výrobok bol riadne uvedený do prevádzky spôsobom vyplývajúcim z Návodu na používanie
 2. b) výrobok bol vždy riadne užívaný a udržovaný v súlade s Návodom na používanie
 3. c) do výrobku nebolo neoprávnene alebo neodborne zasahované
 4. d) u výrobkov pevne pripojených na siete, bola vykonaná montáž predávajúcim alebo predávajúcim

autorizovanou servisnou organizáciou.

Každé právo zo záruky musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, inak toto právo zaniká.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie, zničenie, vady, zhoršenie vady alebo jej prejavov ani za iné znehodnotenie výrobku či ktorejkoľvek jeho časti, spôsobené v súvislosti s oneskoreným uplatnením práva zo zodpovednosti za vady výrobku.

Kupujúci je povinný doklad o kúpe výrobku a záručný list, prípadne dokladu, že bola záruka predĺžená o dobu už vykonanej záručnej opravy predkladať pri každej reklamácii výrobku.

Predávajúci alebo servisná organizáciia si vyhradzuje právo nahradiť vadný a neopraviteľný tovar, tovarom iným s rovnakými parametrami.

Pre začatie reklamácie musí byť výrobok odovzdaný kompletný a čistý. Ak je výrobok znečistený a pre začatie opravy je nutné ho vyčistiť, navrhne predávajúci alebo servisná organizácia kupujúcemu platené vyčistenie.

Záruka (vrátane zmluvnej záruky) sa nevzťahuje na:

 • Škody výrobku v prípade, keď kupujúci nepreukáže oprávnenosť, platnosť alebo včasnosť reklamácie (napr. vzhľadom k rozporu medzi údajmi v záručnom liste a na výrobku, k chýbajúcim či neoprávnene pozmeneným údajom v záručnom liste.
 • Poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou, živelnou udalosťou alebo v dôsledku prírodných či iných javov (ako je napr. búrka, požiar, prepätie alebo výpadky v sieti, teplo, vniknutie kvapaliny, prachu alebo cudzích predmetov do výrobku.
 • Mechanické poškodenie výrobku (napr. pádom, zlomením, nárazom, nabehnutím na prekážku, pretrhnutím alebo iným poškodením prívodného kábla, konektora, či inej časti výrobku.
 • Poškodenie spôsobené použitím agresívnych čistiacich prostriedkov, použitím nevhodnej náplne alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami.
 • Poruchy, prejavy a iné nedostatky spôsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým poľom.
 • Poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku, vykonaný k tomu neoprávnenou či neautorizovanou osobou.
 • Ak je zariadenie neodborne inštalované, obsluhované, prevádzkované a udržiavané (pravidelná predpísaná údržba) v rozpore s obsahom návodu na použitie, zariadenie je neúmerne preťažené alebo ak bol u neho vykonaný neoprávnený zásah.
 • Na poškodenia spôsobené používaním prístroja v rozpore s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskom rebublike, resp. v EÚ.
 • Ak je zariadenie závislé na odbere vody, musí táto voda spĺňať požiadavku pre riadny chod stroja. Tvrdosť vody musí byť upravená vhodným zariadením na požadovaný stupeň tvrdosti, aby nedochádzalo k poškodeniu stroja vodným kameňom. Na poškodenie stroja alebo jeho dielov vodným kameňom sa záruka nevzťahuje.
 • záruka sa nevzťahuje na diely zariadenia podliehajúce bežnému opotrebeniu, ako sú najmä žiarovky, tesnenia, otupenie čepelí nožov.
 • Ak je zariadenie umiestnené v nevhodnom prostredí v rozpore s návodom.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, vtedy nie je medzi účastníkmi písomne ​​dohodnuté niečo iné.

Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne ​​uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak kupujúci odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí.

Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. Expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Odoslanú elektronickou či telefonickou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.

Účastníci - predávajúci a kupujúci podnikateľ sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.